Thursday, October 25, 2012

Vethith thanimangal-Chemistry


வேதித் தனிமங்கள் -வனேடியம் (Vanadium )- கண்டுபிடிப்பு

 

 

1801 ஆம் ஆண்டில் மெக்சிகோ பல்கலைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆண்டரஸ் மானுவெல் டெல்ரியோ அந்நாட்டில் கிடைத்த ஒரு கனிமப் பொருளை பகுத்தாராய்ந்து அதில் ஒரு புதிய தனிமம் இருபதைக் கண்டுபிடித்தார் .வேதி வினைகளின் போது இது பன்னிற வேதிச் சேர்மங்களை ஏற்படுத்தியதால் அதைப் பான்குரோமியம் என அப்போது குறிப்பிட்டார். இச் சொல் பன்னிறங்களைச் சுட்டும் கிரேக்க மொழிச் சொல்லாகும் .அதன் பிறகு அவரே சிவப்பு என்ற பொருள் தரக்கூடிய கிரேக்க மொழிச் சொல்லான எரிட்ரோனியம் (erytronium) என்ற சொல்லைத் தேர்வு செய்தார். இப் புதிய உலோகத்தின் பல வேதிச் சேர்மங்கள் சூடுபடுத்தும் போது சிவப்பாகி விடுகிறது என்ற கண்டுபிடிப்பே இப் பெயரைச் சூட்டு மாறு தூண்டியது. ஆனால் வோலர் என்ற பிரஞ்சு நாட்டு விஞ்ஞானி இது தூய்மையற்ற குரோமியம் என்று தெரிவித்தார். அதன் பிறகு 1830 ல் இதே தனிமம் வனேடியம் என்ற புதிய பெயருடன் நில்ஸ் செப் ஸ்ட்ரோம் என்பாரால் மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. வனாடிஸ் என்பது ஸ்காண்டி நேவியர்களின் பெண் கடவுள். 1869 ல் இங்கிலாந்து நாட்டு வேதியியலார் ஹென்றி ரோஸ்கோ தூய வனேடியத்தைப் பிரித்தெடுப்பதில் வெற்றி கண்டார். ஹைட்ரஜன் மூலம் குளோரைடுகளை அகற்றி 99 .8 % தூய்மையைப் பெற்றார்.

வனேடியம் ,கார்னோடைட், ரோச்கோலைட் ,வனாடினைட்,பாட்ரோனைட், போன்று 65 வகையான தாதுக்களில் கிடைக்கின்றது. பாஸ்பேட் பாறை மற்றும் ஒரு சில இரும்புத் தாதுக்களிலும் காணப்படுகின்றது. கச்சா எண்ணெயில் கனிம -கரிம மூலக் கூறுகளாகவும் உள்ளது. வனேடியத் தாதுக்கள் அமெரிக்கா,பின்லாந்து ,தென் ஆப்ரிக்கா ,வாடா ரொடீசியா ,பெரு.வெனிசுலா ,பிரான்சு போன்ற நாடுகளில் அதிகம் கிடைக்கின்றது. .மக்னீசியம் அல்லது மக்னீசியம்- சோடியக் கலவையால் வனேடியம் ட்ரை குளோரைடை ஆக்ஸிஜனீக்க வினைக்கு உட்படுத்தி தூய வனேடியத்தைப் பெறலாம் .இயற்கையில் காணப்படும் வனேடியத்தில், வனேடியம் 50 (.24 %),வனேடியம் -51 (99 .76 %) உள்ளன.இதில் வனேடியம் -50 கதிரியக்க முடையது .இதன் அரை வாழ்வு 6 x 1015   

ஆண்டுகள் .பூமியின் புறவோட்டுப் பகுதியில் இதன்  செழுமை .02 % .இது ஈயத்தின் செழுமையை விட 15 மடங்கும் வெள்ளியின் செழுமையை விட 2000 மடங்கும் அதிகமானது.

பண்புகள்

இதன் வேதிக் குறியீடு V ஆகும். இதன் அணுவெண் 23 அணு எடை 50 94 ,அடர்த்தி 5960 கிகி /கமீ,உருகு நிலையும்,கொதி நிலையும் முறையே 2193 K , 3673 K ஆக உள்ளன .தூய வனேடியம் பளபளப்புடன் கூடிய சாம்பல் நிற உலோகமாகும்.இது மென்மையானது ,கம்பியாகவும் இழுக்க முடிகிறது. இது காரங்கள்,கந்தக அமிலம்,ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் ,உப்பு நீர் போன்றவற்றின் அரிப்பிற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கின்றது.ஆனால் 930 K க்கு மேல் உடனடியாக ஆக்சிஜனேற்றம் பெறுகிறது. உயர் வெப்ப நிலையில் அலோகங்களுடன் வினைபுரிகிறது.நைட்ரஜன்,ஆக்சிஜன்,ஹைட்ரஜன் போன்ற தனிமங்கள் சிறிதளவே சேர்ந்த போதும்,வனேடியம் ஒரு கடினப் பொருளாகி எளிதில் உடையக் கூடியதாகி விடுகின்றது.

எரிகற்களில் வனேடியத்தின் செழுமை அதிகமுள்ளது. முதிர்ந்த உறுதியான மரங்களின் அடிப்பகுதிகளில் வனேடிய உப்புகள் உள்ளன. கடல்  தாவர இனங்களிலும், கடல் வாழ் உயிரினகளின்  உடலிலும்           வனேடியம் அதிகம் இருக்கின்றது வனேடியம் உயிரினகளின் வளர் சிதை மாற்ற வினைகளில் வினையூக்கியாகச் செயல் படுகின்றது .ஜப்பான் நாட்டில் அசிடியா (ascidia) என்ற  கடல் வாழ் சிற்றுயிரியின் பண்ணைகளை அமைந்து அதன் உடலில் செறிவுற்றுள்ள 18 .5 சதவீதம் வனேடியத்தைப் பிரித்தெடுக்க முயன்று வருகின்றார்கள். மரப் பிசின்களின் உதவியுடன் அயனிப் பரிமாற்ற வினை வழி வனேடியத்தைப் பிரித்தெடுக்கும் நவீன முறையை அமெரிக்கர்கள் கையாளுகின்றார்கள்   

No comments:

Post a Comment