Saturday, November 24, 2012


விண்வெளியில் உலா

கரடியின் முன் மற்றும் பின்னங்கால்களுக்கு இடையில்,அதாவது பீட்டா(β) மற்றும் காமா(γ) அர்சா மேஜோரிஸ் விண்மீன்களுக்கு இடையில் 6.5 ஒளிப்பொலிவெண் கொண்ட ஒரு சிறிய விண்மீன் உள்ளது. கூர்மையான பார்வை உள்ளவர்களால் மட்டுமே இதைப் பார்க்க முடியும்.எனினும் பைனாகுலரில் இது தெளிவாகத் தெரிகிறது. இது 1810 ல் குரூம் ப்ரிட்ஜ் (Groombridge) என்ற வானவியலாரால் இனமறியப்பட்டு 1830 என்று முகவரி யிடப்பட்டது.இது மஞ்சள் நிறங் கொண்ட,சூரிய ஒளியில் 7 ல் ஒரு பங்கு ஒளியைச் சிந்துகின்ற மிகச் சிறிய அளவிலான ஒரு விண்மீன். புறத் தோற்றத்தில் ஒரு சாதாராணமான விண்மீன் போலத் தோன்றினாலும் ,மிகவும் விரைவான இடப்பெயர்வு இயக்கத்தைப் பெற்றிருப்பது வித்தியாசமானது.அகப்பை வடிவில் அமைந்துள்ள அர்சா மேஜர் வட்டார விண்மீன்கள் இது போல நகர்வியக்கத்தைப் பெற்றிருக்குமானால் விண்மீன்களின் தனித்த இயக்கத்தை வெகு காலத்திற்கு முன்பே அறிந்திருப்பார்கள்.குரூம் ப்ரிட்ஜ் விண்மீனின் நிறமாலை வரிகள் ஊதா முனைப் பக்கமாக இடம் பெயர்ந்து காணப்படுகின்றன .இந்த விண்மீன் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. நிறமாலை வரிகளின் இடப்பெயர்வை அளவிட்டு இது 98 கிமீ / வி என்ற வேகத்தில் நம்மை நோக்கி வருவதாக மதிப்பிட்டுள்ளனர் அண்ட விரிவாக்கம் போன்ற பிற காரணங்களையும் சேர்ந்து இதன் மொத்த இயக்க வேகம் 300 கிமீ/வி என அறிந்துள்ளனர்.இவ்வளவு அதிகமான வேகத்தில் இயங்குவதால் இந்த விண்மீன் ஒரு கால கட்டத்தில் அர்சா மேஜர் வட்டாரத்தை விட்டே வெளியேறி விடலாம் என்றும் இன்னும் 6000 ஆண்டுகளில் கெமோ பெரினிசெஸ் என்ற வட்டாரத்திலும்12000 ஆண்டுகளில் இது லியோ வட்டாரத்திலும் சஞ்சரிக்கலாம் என்றும் அனுமானிப்பதற்கு இது இடம் தருகிறது . மாறாத நிலை உடையதாக நம்பப்பட்ட விண்மீன்களைப் பற்றிய பழங் காலத்தவர்களின் கருத்துகள் தவறாகப் போவதற்குக் காரணம் பிரகாசமான வெறும் கண்களுக்குப் புலப்பட்டுத் தெரியக் கூடிய எந்தவொரு விண்மீனும் இது போல விரைந்த இடப்பெயர்வியக்கதைப் பெற்றிருக்க வில்லை என்பதுதான்

அர்சா மேஜர் வட்டாரத்தில் பல இரட்டை விண்மீன்கள் காணப்படுகின்றன. இதில் குறிப்பிடும் படியானது கரடியின் முன்னங்கால் பகுதியில் உள்ள லியோ மைனர் வட்டாரத்தை ஓரளவு ஒட்டியுள்ள 26 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவிலுள்ள சை(ξ) அர்சா மேஜோரிஸ் என்ற 4 ஒளிப் பொலி வெண் கொண்ட ஓர் இரட்டை விண்மீன் உள்ளது.இதில் நமது சூரியனை ஒத்த ஒரே மாதிரியான இரு மஞ்சள் நிற விண்மீன்கள் ,அவற்றின் பொது மையத்தைச் சுற்றி 60 ஆண்டுகால சுற்றுக் காலத்துடன் சுற்றி வருகின்றன. முதன் முதலாக சுற்றுக் காலம் அளவிட்டறியப்பட்ட முதல் இரட்டை விண்மீன் இதுவே ஆகும். இதன் மூலம் ஈர்ப்பு உலகளாவியது என்பதையும் அதுவே இப் பிரபஞ்சமெங்கும் நிறைந்திருக்கும் விண்மீன்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது என்று நிறுவப்பட்டது..பின்னர் சை அர்சா மேஜோரிஸ் A மற்றும் B விண்மீன்கள் ஒவ்வொன்றும் இரட்டை விண்மீன்கள் என நிறமாலை பகுப்பாய்வு மூலம் அறிந்தனர். இதில் ஓர் இரட்டை விண்மீன்களின் சுற்றுக் காலம் 669 நாட்களாகவும் மற்றதின் சுற்றுக் காலம் 4 நாட்களாகவும் உள்ளது. அதாவது சை அர்சா மேஜோரிஸ் நான்கு விண்மீன்களின் இணையாகும். இந்த வட்டாரத்தை நுணுகி ஆராய்ந்து இதில் வெறும் கண்களுக்கு புலப்படும் பல விண்மீன்களின் பிரகாசம் மாறி மாறி ஒளிர்வதைக் கண்டனர். மாறொளிர் விண்மீன்களில் பல வகையுண்டு.உருவ அளவு மாறுவதாலும், துணை விண்மீனின் மறைப்பினாலும், ஓரளவு குறுகிய

கால நெடுக்கையில் ஒரு விண்மீன் மாறி மாறி ஒளிரலாம். டபிள்யு அர்சா மேஜோரிஸ் ஒரு மறைப்பு வகை மாரொளிர் விண்மீனாகும்.இதிலுள்ள இரு விண்மீன்களும் ஒன்றுக்கொன்று மிக நெருக்கமாக இருக்கின்றன. ஒரு விண்மீன் உருவத்தால் பெரியதாகவும் அருகிலும் இருப்பின் பகுப்பு ஈர்ப்பு விசை (differential gravitational force ) திகமாக இருக்கும். பொதுவாக ஈர்ப்பு விசையைக் கணக்கிடும் போது முதன்மை மற்றும் துணை உறுப்புக்களைப் புள்ளிப் பொருளாகக் கருதுவார்கள் . நெடுந் தொலைவில் இருக்கும் போது இப்படிக் கருதுவது தவறாகாது ஆனால் ஒன்றுக் கொன்று மிக அருகில் இருக்கும் போது ஓர் உறுப்பிலுள்ள வெவேறு பகுதிகள் மற்றோர் உறுப்பிலிருந்து வெவ்வேறு தொலைவுகளில் இருக்கின்றன அதனால் ஓர் உறுப்பிலுள்ள வெவ்வேறு பகுதிகள் வெவ்வேறு அளவிலான ஈர்ப்பிற்கு உள்ளகின்றன

எனலாம் இதையே பகுப்பு ஈர்ப்பு விசை என்பர். இதனால் விண்மீன்களின் வடிவம் மாற்றத்திற்கு உட்படுகின்றது. விண்மீனின் நடு வரைக் கோட்டுப் பகுதிகள் உப்பித் தட்டை வடிவம் பெறுவதால் முட்டை போன்று தோற்றம் தருகின்றன. டபிள்யு அர்சா மேஜோரிஸ்ஸில் இரட்டை விண்மீன்கள் 8 மணி நேரத்தில் ஒன்றை ஒன்று சுற்றி வருகின்றன. அதாவது 4 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை ஒரு விண்மீன் மற்றொரு விண்மீனை மறைக்க தோற்றப் பிரகாசத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது . இந்த விண்மீன் சுமார் 200 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் ஏறக்குறைய இரு சூரியன்கள் போல இருக்கின்றது. இதன் முதன்மை விண்மீன் சூரியனைப் போல .99 மடங்கு நிறையும் 1.14 ஆரமும் ,1.45 ஒளிர்திறனும் கொண்டிருக்க துணை விண்மீன் .62 மடங்கு நிறையும் ,83 ஆரமும், 1.௦௦ ஒளிர்திறனும் கொண்டுள்ளது. இன்றைக்கு இருக்கும் எந்தத் தொலை நோக்கியாலும் இவற்றைப் பகுத்து உணர முடியவில்லை W அர்சா மேஜோரிஸ் பற்றித் திரட்டிய விவரங்கள் யாவும் காலத்தால் ஏற்படும் அதன் தோற்றப் பிரகாச மாற்றத்தைக் கொண்டு பெறப்பட்டவையாகும். மறைப்பின் போது இதன் ஒளிப்பொலி வெண்ணில் அதிக மாற்றம் ஏற்படவில்லை. இதன் ஒளிப்பொலிவெண் 7.8 முதல் 8. வரையிலான நெடுக்கைக்குள் மாற்றம் பெறுகின்றது.

 

 

No comments:

Post a Comment