Thursday, June 28, 2012

மக்னிசியத்தின் பயன்கள் மக்னீ சியத்தின் உறுதியை கலப்பு உலோகங்கள் மூலம் உயர்த்திக் கொண்டு அதைக் கட்டுமானப் பொருளாக பயன்படுத்துகின்றார்கள்.இதற்கு துத்தநாகம்,அலுமினியம் மற்றும் மாங்கனீஸ் போன்றவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.அலுமினியமும் துத்தநாகமும் கலப்பு உலோகத்திற்கு வலுவூட்டுகின்றன. மாங்கனீஸ் உலோக அரிமானத்தை தடுக்கிறது .இக் கலப்பு உலோகத்தினால் எடை குறைவான ஆனால் வலிமை மிக்க பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முடிகிறது. இது தானியங்கு வண்டிகள் கனரக மற்றும் ரயில் வண்டிகள், விமானங்களின் உதிரி பாகங்கள் செய்யவும் நெசவுத் தொழில்,அச்சுத் தொழிலில் பயன்படவும் செய்கிறது உயர் வெப்ப நிலையை ஏற்கும் தன்மை(refractoriness),அடித்து கம்பியாக நீட்டக் கூடிய தன்மை (ductility)களை அதிகரிப்பதற்கும்,ஆக்சிஜனை உட்கிரகிக்கும் தன்மையைக் குறைப்பதற்கும் மக்னீசியக் கலப்பு உலோகம் பயன்படுகிறது.இரும்பு,சிலிகான் ,நிக்கல் போன்றவை மக்னீசியக் கலப்பு உலோகத்தின் பட்டறைப் பயன்பாட்டை மட்டுப்படுத்துவதுடன் அரிமானத்திற்குத் தரும் எதிர்ப்பையும் சீர்குலைத்து விடுகின்றன. உயர் வெப்ப நிலையில் ஆக்சிஜனிறக்கியாக மக்னீசியம் பல தனிமங்களின் உற்பத்தி முறையில் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.குறிப்பாக வனேடியம் ,குரோமியம்,டைட்டானியம் போன்றவற்றைச் சொல்லலாம்.தூய சிலிகான் மற்றும் போரானை அவற்றின் நிலையான ஆக்சைடு களிலிருந்து பிரித்தெடுக்க மக்னீசியத்தின் இப் பண்பு அனுகூலமாய் யிருக்கிறது.உருகிய இரும்புக் குழம்போடு மக்னீசியத்தைச் சேர்க்க இரும்பின் பயன்பாடு மேம்படுகிறது.அதனால் இரும்பின் கட்டமைப்பு,பட்டறைப் பயன்பாடு மேலும் சிறப்படைகின்றன.மக்னாலியம் (மக்னீசியம் + அலுமினியம் ) எலெக்ட்ரான் (மக்னீசியம் + துத்தநாகம் ) போன்ற கலப்பு உலோகங்கள் இலேசானவை ஆனால் உறுதியானவை . மக்னீசியம் ஆக்சைடு,உயர் வெப்பம் தாங்க வல்ல செங்கல்,பீங்கான்,இரப்பர் இவற்றின் உற்பத்தி முறையில் பயன்படுகிறது.அணு உலைகளின் உட்சுவர்களைக் கட்டமைக்கப் பயன்படுகிறது.தூய மக்னீசியம் ஆக்சைடு,நெஞ்சரிப்பு,வயிற்றுப் புளிப்பு மற்றும் அமில நஞ்சுகளுக்கு மருந்தாகிறது. மக்னீசியம் பெர் ஆக்சைடு துணிகளை வெளுப்பூட்டப் பயன்படுகிறது.இது தொற்றுத் தடை மற்றும் நஞ்சுத் தடையாகப் பயன்தருகிறது. நீர் மூலக்கூறு ஏற்றப்பட்ட மக்னீசியம் சல்பேட்டை எப்சம் உப்பு என்பர்.இது தொழில் ஏற்படும் ஒரு சில வகை பத்துகளுக்கு (rashes) மருந்தாகப் பயன் படுகிறது மலச்சிக்கலைப் போக்கும் அரு மருந்தாகவும் இது எடுத்துக் கொள்ளப் படுகிறது. மக்னீசியம் சல்பேட் அரிகாரமாகவும்,கெட்டிச் சாயமாகவும் துணி மற்றும் காகித ஆலைகளில் பயன்படுகிறது தோல் பதனிடவும் உறுதுணையாக உள்ளது.மக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு வயிற்றிலுள்ள உபரி அமிலத்தை சமப்படுத்திவிடுகிறது என்பதால் நெஞ்சரிப்புக்கு உகந்த மருந்தாகக் கொள்கின்றனர்.சர்க்கரைப் பாகிலிருந்து சர்க்கரை எடுக்கவும் இது பயன் தருகிறது.மக்னீசியம் கார்பொனேட்,பற்பசை,முகப் பவுடர் வெள்ளி மெருகேற்றி போன்றவற்றின் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப் படுகிறது. உயிர் வேதியியலும் மக்னீசியமும் பிறக்கப் போகும் குழந்தை ஆணா,பெண்ணா என்று தீர்நாமிப்பதில் மக்னீசி யத்திற்குப் பங்கிருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகிறார்கள் .பொட்டாசியம் நிறைந்த உணவைக் கூடுதலாக உட்கொண்டால் பிறக்கப் போகும் குழந்தை ஆணாகவும் ,மக்னீசியம் ,கால்சியம் அதிகமாக இருந்தால் பெண்ணாகவும் இருக்கும் என்பது இவர்களுடைய ஆய்வு முடிவு . கோழித் தீவனத்தில் மக்னீசி யத்தின் அளவு அதிகமாக இருந்தால் கோழிகள் இடும் முட்டைகள் உறுதியாக இருக்கின்றன. இதனால் உடைவதினால் ஏற்படும் இழப்பு தவிர்க்கப் படுகிறது. எளிதில் கோபப்படுபவர்களுக்கும்,உணர்ச்சி வயப்படுகின்றவர்களுக்கும் இதயத் தாக்கம் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் அதிகம்.இதற்குக் காரணம் கிளர்வுற்ற நிலையில் உடலில் உள்ள மக்னீசியம் எரிந்து போவதுதான் என்று கண்டுபிடித்துள்ளனர். தாவரங்களில் ஒளிச் சேர்க்கையைத் தூண்டும் குளோரோபில் என்ற பச்சையத்தில் இந்த மக்னீசியம் பங்கு பெற்றுள்ளது.
உடலின் திசுக்களின் இயக்கங்களுக்கும் என்சைம்களுக்கும் இந்த மக்னீசியம் தேவை.மக்னீசியக் குறைவு தசை இசிப்பு ,தசை முறுக்கு போன்ற பாதிப்புக்களைத் தருகிறது. எலும்புகளின் கட்டமைப்பில் மக்னீசியம் பங்கேற்றுள்ளது.நரம்புகளின் வழி சமிக்கைகளைக் கொண்டு செல்ல இது துணை புரிகிறது.
மக்னீசியம் வறண்ட அத்திப் பழம்,பருப்பு வகைகள்,பச்சை இலைக் காய்கறிகள் போன்ற வற்றில் அதிகம் உள்ளது.

No comments:

Post a Comment