Sunday, April 22, 2012

vethith thanimangal -Chemistry

பெர்லியம் (Beryllium) கண்டுபிடிப்பு 1798 ல் பெரைல்(Beryl)என்று அழைக்கப்பட்ட பெர்லியம் அலுமினியம் சிலிகேட் என்ற கனிமத்தில் ஒரு புதிய தனிமம் இருக்க வேண்டும் என்று அதன் ஆக்சைடை மட்டும் பிரித்தெடுத்தவர் பிரஞ்சு நாட்டு வேதியியல் அறிஞரான நிக்கோலஸ் லூயிஸ் வாக்குலின் இதைக் குளுசினியம்(Glucinium)என அழைக்கலாம் என்று அவர் தெரிவித்தார்.இச் சொல் இனிப்பு என்று அர்த்தப்படும் கிரேக்க மொழிச் சொல்லான கிளைகைஸ்(glykys)என்ற சொல்லிலிருந்து உருவானது. இன்றைக்கு இப் பெயர் பிரான்சு நாட்டில் மட்டும் புழக்கத்தில் உள்ளது .பிற நாடுகளில் கலாப்ரோத் என்ற வேதியியலார் சூட்டிய பெர்லியம் என்ற பெயரே நிலைபெற்றது .இது பெரைல் என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது. என்றாலும் இதன் மூலச்சொல் மரகதம் என்று பொருள்படும் பெரைலோஸ் என்ற கிரேக்க மொழிச் சொல்லாகும்.
பெர்லியத்திற்கு 30-ம் மேற்பட்ட கனிமங்கள் அறியப்பட்டிருந்தாலும் இவற்றுள் பெரைல்,பினாசைட்,கிரைசோ பெரைல் மற்றும் பெர்ட்ரான்டைட் போன்றவை முக்கியமானவை ஆகும்.பெரைலில் 11 - 13 % பெர்லியம் ஆக்சைடு உள்ளது. இந்த உலோகம் பூமியின் மேலோட்டுப் பகுதியில் பரவலாக 0 .001 % செழிப்புடன் காணப்படுகின்றது .இந்தியா, பிரேசில் அர்ஜென்டினா,கனடா,அமெரிக்கா,காங்கோ.தென்ஆப்ரிக்கா,உகண்டா,மடகாஸ்கர் போன்ற நாடுகளில் பெரைல் கனிமம் மிகுதியாகக் கிடைக்கின்றது 1928 ல் வோலர் (F.Wohler) மற்றும் புஸ்சி(A.A.Bussy)பெர்லியத்தைத் தனித்துப் பிரித்தெடுக்கும் வழி முறையைக் கண்டறிந்தனர். எனினும் சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு லிபியூ(P.Lebeau) என்ற பிரஞ்சு நாட்டு விஞ்ஞானியே தூய பெர்லியத்தை உப்பூட்டிய மின்னாற் பகு நீர்மத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் வழி முறையைக் கண்டறிந்தார்.இன்றைக்கு வர்த்தக அடிப்படையில் பெர்லியம் புளுரைடை ஆக்சிஜனிறக்க வினைக்கு மக்னீசியத்தால் உட்படுத்தி பெர்லியத்தைப் பெறுகின்றார்கள் . பண்புகள்
இதன் வேதிக் குறியீடு Be. இதன் அணு வெண் 4, அணு நிறை 9.012 ,அடர்த்தி 1850 கிகி /கமீ.உருகு நிலையும், கொதி நிலையும் முறையே 1553 K ,2773 K ஆகும். இது எக்கைப்(Steel) போன்று சாம்பல் நிறத்தில் பளபளப்பாய்த் தோன்றுகிறது. இது லித்தியத்திற்கு அடுத்து லேசான உலோகம் என்றாலும் அதன் உருகு நிலை வேறு பல லேசான உலோகங்களை ஒப்பிட மிகவும் அதிகம் .பெர்லியத்தை உருக்கி வார்ப்பதில் எந்தச் சிக்கலும் இல்லை. எனினும் இப்படி வார்க்கப்பட்ட பெர்லியம் அறை வெப்ப நிலையில் தடாக அடிப்பதற்கும் ,கம்பியாக இழுப்பதற்கும் இணக்கமாக இருப்பதில்லை .இதனால் பொடித்துகள் உலோகவியல்(Powder mettalurgy) வழிமுறைகளைப் பின் பற்றி ஒருபடித்தான துகள் படிவுப் பொருளைப் பெற்றுச் சிக்கலை எதிர் கொள்கின்றார்கள் . இதன் மீள் திறன் (Elasticity ) எக்கைக் காட்டிலும் அதிகம் எக்கை விட 33 % கூடுதலாகப் பெற்றுள்ளது. இது காந்தப் பண்பைக் கொண்டிருக்க வில்லை ,இதன் வெப்பங் கடத்தும் திறன் மிகவும் அதிகம் .அடர் நைட்ரிக் அமிலத்தின் தாக்கத்தால் சிறிதும் பாதிக்கப் படுவதில்லை .எக்ஸ் கதிர்களை உட்புக அனுமதிக்கிறது. இதன் மீது ஆல்பா கதிர்கள் விழுமாறு செய்தால் ,நியூட்ரானை உமிழ்கிறது .ஒரு மில்லியன் ஆல்பாத் துகள்கள் விழும் போது 30 நியூட்ரான்கள் வெளிப்படுகின்றன. என்றாலும் இதுவே நியூட்ரா னுக்கு வலுவான மூலமாகும். பெர்லியத்தின் வேதிப் பண்புகள் பெரும்பாலும் அலுமினியத்தை ஒத்திருக்கின்றன.அலுமினியத்தைப் போல பெர்லியமும் ஆக்சைடு கவசப் படலத்தைத் தன புறப் பரப்பின் மீது காற்று வெளியில் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது.இது ஆக்சிஜனேற்றத்தால் ஏற்படும் அரிமானத்தைத் தடுக்கிறது. எனினும் படலத்தால் கவரப்பட்ட பெர்லியம் நீர்த்த ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் ,கந்தக அமிலங்களோடு வினை புரிகின்றது எனவே இந்த ஆக்சைடு மேற்படலம் அமில அரிப்புக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிப்பதில்லை . 900 டிகிரி சென்டிகிரேடு வெப்பநிலைக்கு அப்பால் நைட்ரஜன் பெர்லியத்தோடு வினை புரிந்து பெர்லியன் நைட்ரைடை உண்டாக்குகின்றது.காரக் கரைசல்கள் பெர்லியத்துடன் வினை புரிந்து ஹைட்ரஜன் வளிமத்தை வெளியேற்று கின்றன. .

1 comment: