Friday, April 13, 2012

vethith thanimangal

வேதித் தனிமங்கள்
ஹீலியம்( பயன்கள்)
(தொடர்ச்சி)

இதே காரணத்திற்காக டைட்டானியம் சிர்கோனியம் உற்பத்தி முறையிலும், சிலிகான் மற்றும் ஜெர்மானியம் படிகங்களை வளர்க்கும் வழி முறையிலும் அணு உலைகளில் குளிர்வூட்டியாகவும் ஒலியை விஞ்சும் வேகத்தில் இயங்கும் வானவூர்திகளில் உந்திச் செல்ல பின்னால் எக்கித் தள்ளப்படும் வளிமமாகவும் ,ஹீலியம் பயன் படுகிறது.

ஹீலியத்தின் மற்றொரு முக்கியமான பயன்பாடு ஹீலியம்-நியான் வளிம லேசராகும்.இது அலி ஜாவன்(AliJavan)என்ற அமெரிக்க விஞ்ஞானியால்
கண்டு பிடிக்கப்பட்டது.
ஏறக்குறைய ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமான உயர் ஆற்றல் நிலைகளைக்
கொண்ட இரு வளிமங்களுக்கிடையே இடையீட்டுச்செயல் (interaction) காரணமாக கிளர்வூட்டப் பட்ட(excited) ஹீலியத்தின் செழுமையை
அதிகரித்து வளிம ஊடகத்தில் தூண்டல் உமிழ்வை(stimulated emission) ஏற்படுத்த முடிகிறது. இதன் ஒளி,ஓரியல் தன்மை(Monochromatic)
சிதறாமல் நெடுந்தொலைவு கடந்து செல்லுமாறு ஒருதிசை போக்குத்
தன்மை(directonality) ஒத்த நிலைக்கட்டம்(coherence) இவற்றைப் பெற்றிருந்தாலும் திறன் வெளிப்பாடு மில்லி வாட் நெடுக்கையில்
இருக்கின்றது.
ஹீலியம்-நியான் லேசர் கீற்றணி போல பல வரிக்கோடுகளால் சுட்டுக் குறியிடப்பட்ட பொருட்கள்,புத்தகங்கள், மாணவர்கள் எழுதும் விடைத் தாள்கள்,பல் பொருள் அங்காடியில் விற்பனை செய்யப்படும்
பொருட்கள் போன்றவற்றை இனமறியப்பயன்படுகிறது .விளம்பரத்
தட்டிகளில் நியான் விளக்குகள்
பயன் படுகின்றன, இது விளம்பரத்தை நெடுந் தொலைவு தெரியுமாறு செய்ய உதவுகிறது.

ஹீலியத்தில் ஒலியின் வேகம் காற்றில் இருப்பதை விட 3 மடங்கு அதிகம் .அடைக்கப்பட்ட ஒரு வளிமத்தில் அடிப்படை அதிர்வெண் (fundamental frequency)அந்த வளிமத்தில் ஒலியின்
வேகத்தைப் பொறுத்தது. அதனால் ஹீலியத்தை உட்சுவாசிக்க ,குரலின்
சுரம் மாறிப் போகிறது.

ஹீலியம் ஆக்சிஜனை இடப்பெயர்வால் நீக்கம் செய்கிறது (asphyxiant),அதனால் நச்சுத் தன்மையற்ற ஹீலியத்தை தொடர்ந்து சுவாசித்தால் ,ஆக்சிஜன் போதாமையால் ,உடல் நலம் பாதிக்கப்படவும்
(asphyxia)மரணமும் நிகழ வாய்ப்புள்ளது.

புறச் சூழல் மற்றும் வில்லைகளில் (lenses) ஏற்படும் வெப்பநிலை மாற்றங்களால் ஒலியியல் கருவிகளில் விளையும் பிறழ்ச்சி
distortion)யை ஹீலியத்தினால் குறைக்க முடிகிறது.இதற்குக் காரணம் ஹீலியம் குறைந்த ஒளி விலகல் எண்ணை (refractive index)ப் பெற்றுள்ளது. இது விண்வெளி ஆய்வுகளுக்காக
எடுத்துச் செல்லப்படும் தொலை நோக்கிகளில் பயன்படுத்தப் படுகிறது. வெற்றிடத்துடன் கூடிய தொலை நோக்கிகள் அதிக எடையுள்ளவை என்பதால் அவற்றை விண்வெளிக்கு எடுத்துச் செல்வது அனுகூலமில்லாதது,

மீக்கடத்தும் காந்தங்களை குளிர்விக்க நீர்ம ஹீலியம் பயன்தருகிறது. மீக்கடத்தும் காந்தங்கள் இன்றைக்கு MRI வரிக் கண்ணோட்டக்கருவிகள்,
அதி வேக ஒற்றைத் தண்டவாள ரயில் வண்டிகள் ,
நுண் அளவில் சுருக்கப் பட்ட, மின் காந்தங்களால் செயல்படும் சாதனங்களில் பயன் படுகின்றன.

எவூர்திகளில் எரிபொருளாகப் பயன்படும் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜனை குளிர்வித்து நீர்ம நிலையில் வைத்துக் கொள்ள ஹீலியம் பயன் படுகிறது.
யுரேனியம் மற்றும் தோரியம் கொண்ட பழம் பாறைப் படிவுகளின் வயதை ஹீலியத்தின் கால நிர்ணயம்(Helium dating ) மூலம் செய்ய முடிகிறது.

No comments:

Post a Comment